بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی : موضوع بيمه حوادث تأمين سرمايه بيمه در صورت فوت ، نقص عضو و از كار افتادگي دايم (‌كلي يا جزئي )‌ شخص بيمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از كارافتادگي موقت بر اثر حادثه و جبران هزينه پزشكي و درمان در صورت جرح و صدمه ناشي از حوادث است . در این نوع بیمه اكثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مكان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و ... در بر می گیرد.

  • بيمه حوادث
    حادثه عبارت از واقعه ناگهاني شديد است كه مستقيما بر اثر يك نيروي خارجي و بدون اراده بيمه شده سبب جراحت يا آسيب بدني (به تشخيص پزشك) شود.

بيمه حوادث در گروه بيمه هاي اشخاص قرار دارد . موضوع بيمه حوادث تأمين سرمايه بيمه در صورت فوت ، نقص عضو و از كار افتادگي دايم (‌كلي يا جزئي )‌ شخص بيمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از كارافتادگي موقت بر اثر حادثه و جبران هزينه پزشكي و درمان در صورت جرح و صدمه ناشي از حوادث است . بنابراين در بيمه حوادث چهار ريسك مي تواند مورد تأمين قرار گيرد كه دو ريسك آن (‌فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم )‌ريسك اصلي بيمه نامه و دو ريسك ديگر ( جرح و از كار افتادگي موقت )‌ريسكهاي تبعي يا فرعي به شمار مي روند.

در بيمه حوادث انفرادی  بيمه مربوط به فوت و نقص عضو يا از كار افتادگي دائم به طور مقطوع تعيين مي شود و در صورت تحقق خطر يا وقوع حادثه مشمول بيمه ،‌سرمايه مذكور قابل پرداخت است. تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي پزشكي و جراحي و بيمارستاني حداكثر تا ميزان مندرج در بيمه نامه صادر شده است . بيمه حوادث به طور اصولي براي تأمين دو ريسك اصلي صادر مي شود و تعهد جبران هزينه هاي پزشكي و غرامت بيكاري بر اثر حادثه ، پيرو قبول دو ريسك اصلي مذكور يا يكي از آنهاست .

در بيمه حوادث ذخيره رياضي و ارزش بازخريد وجود ندارد زيرا حق بيمه هاي مربوط جذب تأمين خطر فوت ( و ازكارافتادگي دائم ) مي شود و جنبه پس اندازي ندارد . در بيمه حوادث كسب رضايت كتبي شخص بيمه شده ضروري و حتمي است . چنانكه ماده ۲۳ قانون بيمه مي گويد :‌« بيمه عمر يا بيمه نقص يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است » .

بیمه حوادث انفرادی

تقسیم بندی بیمه حوادث

بيمه حوادث بصورت گروهي و انفرادي صادر مي شود . در بيمه نامه حوادث انفرادي مشاغل به پنج طبقه تقسيم مي شود و براي هر طبقه نرخهاي معيني براي محاسبه حق بيمه در نظر گرفته شده است . اين نرخها براي هزينه هاي فوت و نقص عضو و از كار افتادگي و نيز هزينه هاي بستري و .. متفاوت است .
در صورتيكه بيمه شده اي علاوه بر فعاليتهاي عادي حرفه اي خويش بطور متناوب و يا مستمر به اموري چون شكار ،‌ سوار كاري ، قايقراني ، غواصي و ...كه خطر آنها بيشتر است مبادرت نمايد با اعمال نرخهاي اضافي براي هر كداممي توان آنرا نيز تحت پوشش قرار داد .
اما بيمه هاي حوادث گروهي براي گروههاي بيش از ده نفر صادر مي شود در اين بيمه نامه نيز طبقات شغلي وجود دارد با اين تفاوت كه كليه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندي شده اند .
بر اساس شمار بيمه شدگان نيز تخفيفاتي از ۵ تا ۲۵ درصد اعمال مي گردد .
در بیمه حوادث، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در مقابل كلیه خطرهای ناشی از حوادث مختلف كه باعث فوت یا نقص عضو دائم اعم از كلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه پزشكی گردد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
در این نوع بیمه اكثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مكان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و ... در بر می گیرد.

.
انواع بیمه های حوادث :

.
بیمه حوادث انفرادی :

.
در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یكسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از كم خطرترین تا خطرناكترین شغل تعیین می گردد.

.
بیمه حوادث گروهی :

.
در این نوع بیمــه كه برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشــد كه می توان به :

بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)

بیمه حوادث شغلی

بیمه حوادث تحصیلی

بیمه حوادث ورزشی

بیمه حوادث ماموریت

بیمه حوادث توریستی، مسافرتی

اشاره نمود.

.انواع ريسكها در بيمه حوادث :


الف – فوت بيمه شده :‌
در صورتي كه بيمه شده بر اثر وقوع يكي از خطرهاي مشمول بيمه فوت كند بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه مقطوع پيش بيني شده در بيمه نامه است .
ب – نقص عضو و از كار افتادگي دايم كلي : (‌صد در صد سرمايه بيمه پرداخت مي شود )‌
در مواردي كه بر اثر حادثه عضوي از اعضاي بدن بيمه شده قطع شود و يا قادر به انجام دادن وظايف طبيعي خود نباشد نقص عضو يا از كارافتادگي دايم به شمار مي رود . ولي اظهار نظر پزشك كارشناس و تعيين درجه نقص عضو و از كار افتادگي دايم ضروري است از كارافتادگي دايم شامل مواردي است كه در شرايط عمومي بيمه نامه حوادث آمده است .
پ – از كارافتادگي دائم جزئي : موارد آن در آيين نامه شماره ۲۳ ذكر شد ( درصدي از سرمايه )
ت – از كارافتادگي موقت :‌
در صورتي كه بيمه شده مصدوم براي مدتي قادر به انجام كار و فعاليت حرفه اي خود نباشد و از كسب درآمد و معاش محروم شود بيمه گر بر پايه گزارش و تأييد پزشك كارشناس يا اظهار نظر مقامهاي پزشكي قانونيمبلغ غرامت روزانه ياهفتگي را به ترتيب مقرر در بيمه نامه تا مدت تعيين و توافق شده به مصدوم مي پردازد . اين مبلغ همچون سرمايه بيمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع براي مدت معين در قرارداد بيمه تعيين مي شود . ولي به هر حال چون ريسك تبعي و تأمين اضافي است بيمه شدن آن موكول به قبول بيمه فوت و نقص عضو يا يكي از آنهاست و ميزان آن نيز به تناسب جمع سرمايه بيمه فوت و نقص عضو تعيين مي شود .
ث – جبران هزينه هاي پزشكي :
اين ريسك تبعي بطور معمول ضمن بيمه نامه حوادث تا ميزان معيني مورد تعهد بيمه گر قرار مي گيرد . تأمين و تعهد بيمه گر در برگيرنده جبران هزينه هاي پزشكي و جراحي و دارويي و بستري شدن در بيمارستان تا مبلغ بيمه شده است . بنابراين در صورتي كه مبلغ مورد تعهد بيمه گر مثلاً پانصد هزار ريال باشد و هزينه هاي درماني ناشي از صدمه بدني سي صد هزار ريال باشد ،‌بيمه گر مبلغ سي صد هزار ريال را مي پردازد .

.
خطرات بيمه شده :

.
تأمين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديت هاي مندرج در بيمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده ۸ اين بيمه نامه مي باشد. .

الف - غرق شدن ، مسموميت ، تأثير گاز، بخار يا مواد خورنده ‌مانند اسيد.
ب- ابتلا به هاري ، كزاز و سياه زخم .
ج- دفاع مشروع بيمه شده .
د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

شرايط عمومي قرارداد بيمه حوادث

 

فرم پرسشنامه پزشکی متقاضیان بیمه عمر و حوادث گروهی

 

فرم پیشنهاد بیمه عمر و حوادث گروهی

بیمه حوادث انفرادی


گرگان.بلوار استاندارد.روبه روی استاندارد یکم دفتر بیمه پاسارگاد
تماس ۳۲۳۲۹۱۹۷ / فکس ۳۲۳۲۹۱۹۶ | موبایل 09112737896
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: